ઊંટનાં અઢારે વાંકાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંટનાં અઢારે વાંકાં

  • 1

    સ્વભાવે જ વાંકાંપણું; અઢારે અંગો-બધું જ વાંકું હોવું તે.