ઊડતી અલ્લા થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊડતી અલ્લા થવી

  • 1

    ઊલટી સામેથી પીડા (આવી પડવી).