ઊડતો રોગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊડતો રોગ

  • 1

    ઊડણ-ચેપી રોગ.