ઊંડા પાણીમાં ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંડા પાણીમાં ઊતરવું

  • 1

    જોખમ ખેડવું; લબદાઈ કે ફસાઈ પડવાનું વહોરવું.