ઊંડાં મૂળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંડાં મૂળ

  • 1

    મૂળ મજબૂત હોવાં.

  • 2

    મૂળ કારણ લાંબી મુદતમાં કે કળી શકાય તેવાં ગહન હોવાં.

  • 3

    પારખી ન શકાય તેવું યુક્તિબાજ કે ગૂઢ હોવું.