ઊંડું પેટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંડું પેટ

  • 1

    વાત કે મર્મ પેટમાં રાખી શકે તેવું. ઊંડું મન.