ઊંધા પાટા બાંધવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંધા પાટા બાંધવા

  • 1

    આડું અવળું સમજાવી ભરમાવવું.