ઊની વરાળ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊની વરાળ કાઢવી

  • 1

    હૈયાની બળતરા બહાર જણાવવી; પોતાનું દુઃખ રડવું; દિલની દાઝ કાઢવા બોલવું.