ઊનો વા વાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊનો વા વાવો

  • 1

    ઊની આંચ આવવી; દાઝવું પડે એવો -કશું નુકશાન, ભવ, જોખમ કે બે આબરૂ કરે તેવો પ્રસંગ યા વેળા.