ઊપડતીને એણે ગાળ દીધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊપડતીને એણે ગાળ દીધી

  • 1

    ઓચિંતી, એકદમ.