ઊભાં હાડકાંનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊભાં હાડકાંનું

  • 1

    કામમાં હાડકાં ન વાળે એવું; કામનું કાયર.