ઊભો મૂળો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊભો મૂળો

  • 1

    ઊભાં હાડકાંનો-મૂળા જેવો (કામના કાયર કે આળસુ માણસ માટે વપરાય છે.).