ઊભું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊભું થવું

  • 1

    ઊભું કરાવું.

  • 2

    માંદગીમાંથી ઊઠવું.

  • 3

    ચૂંટણીમાં ચૂંટાવા દાખલ થવું.