ઊંહુંનું ઓસડ નહિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંહુંનું ઓસડ નહિ

  • 1

    અણસમજ કે હઠનો ઉપાય નહિ.