ગુજરાતી માં એકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

એક1એક2

એકે1

વિશેષણ

 • 1

  એક પણ.

ગુજરાતી માં એકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

એક1એક2

એક2

વિશેષણ

 • 1

  ૧' સંખ્યામાં પહેલું.

 • 2

  અજોડ; અદ્વિતીય; (જેમ કે,'ઈશ્વર એક છે'; 'તમે જ એક ખરા, બાકીના ખોટા?').

 • 3

  કોઈ અમુક; તદ્દન ચોક્કસ નહિ એવું ('એક રાજા હતો.').

 • 4

  એક સરખું; સમાન; ભેદ વગરનું ('તમે અમે સૌ એક છીએ').

 • 5

  એક મતનું; એકતાવાળું; સંપીલું; એકઠું ('બધા પક્ષો એક ન થાય'; 'નેતાઓ એક ન થાય ત્યાં સુધી.').

 • 6

  અમુક નિશ્ચિત, બીજું નહિ (જેમ કે, કહેવું એક ને કરવું બીજું; એક વાત કરો તો સમજણ પડે).

 • 7

  સંખ્યાવાચક શબ્દને છેડે આવતાં 'આશરે 'શુમારે' એવો અર્થ બતાવે છે. ઉદા૰ પાંચેક; સોએક.

 • 8

  'ફક્ત; માત્ર' જેવો ભાવ બતાવે છે. જેમ કે, 'એક પિતાના વચનને સારુ રામ વનમાં ગયા.'.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં એકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

એક1એક2

એક

પુંલિંગ

 • 1

  એકનો આંકડો કે સંખ્યા; '૧'.