એકગુચ્છી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકગુચ્છી

વિશેષણ

વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
  • 1

    વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
    તમામ કેસર જોડાઈને એક ગુચ્છ બન્યા હોય એવું.