એકડો કાપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકડો કાપવો

  • 1

    ગોળમાંથી કે સંબંધમાંથી દૂર કરવું.

  • 2

    ગણતરીમાં ન લેવું.