ગુજરાતી

માં એકતારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકતાર1એકતારું2

એકતાર1

વિશેષણ

 • 1

  એક તારવાળું.

 • 2

  એકસરખું.

 • 3

  એકરસ.

 • 4

  એકચિત્ત.

ગુજરાતી

માં એકતારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકતાર1એકતારું2

એકતારું2

વિશેષણ

 • 1

  એક તારવાળું.

 • 2

  એકસરખું.