એકના એકવીસ એકાશી થાઓ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકના એકવીસ એકાશી થાઓ

  • 1

    વંશવેલો વધો (એવો આશીર્વાદ).