ગુજરાતી

માં એકનું બે ન થવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકનું બે ન થવું1એકનું બે ન થવું2

એકનું બે ન થવું1

  • 1

    મક્કમ રહેવું; હઠ ન છોડવી; પોતાની વાતને જ વળગી રહેવું.

ગુજરાતી

માં એકનું બે ન થવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકનું બે ન થવું1એકનું બે ન થવું2

એકનું બે ન થવું2

  • 1

    પોતાની વાતને આગ્રહથી વળગી રહેવું.