એક અસ્ત્રે મૂંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક અસ્ત્રે મૂંડવું

  • 1

    (કશા વિવેક વિચાર વિના, બધા જોડે) એકધારું વર્તવું.