એક ઇંદ્રિયનું જ્ઞાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક ઇંદ્રિયનું જ્ઞાન

  • 1

    એક જ બાજુ કે હેતુનું જ્ઞાન; બધી બાજુનું નહિ-એકતરફી સમજ.