એક એકના મોંમાં થૂંકે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક એકના મોંમાં થૂંકે એવું

  • 1

    કોઈથી ગાંજ્યું ન જાય–ઊતરે નહિ એવું; સરખું પહોંચેલ.