એક કાને સાંભળી બીજે કાને કાઢી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક કાને સાંભળી બીજે કાને કાઢી નાખવું

  • 1

    સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરવું; સલાહ કે શિખામણ ન માનવી.