એકે કોર કાચી ન રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકે કોર કાચી ન રાખવી

  • 1

    મણા ન રાખવી; કશું બાકી ન રહેવા દેવું.