એક ખોપરી હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક ખોપરી હોવું

  • 1

    ખાસ વિશેષતાવાળું મગજ ધરાવવું. (ઉદા૰ 'એ પણ એક ખોપરી જ છે'.).