એક ઘાએ બે કકડા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક ઘાએ બે કકડા

  • 1

    તડ ને ફડ જવાબ કે નિકાલ.