એક જ ગુરુના ચેલા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક જ ગુરુના ચેલા

  • 1

    (પહોંચ આવડત ઇ૰માં) કોઈ કોઈથી ઊતરે નહીં એવા; સરખેસરખા.