એક પથરે બે પક્ષી મારવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક પથરે બે પક્ષી મારવાં

  • 1

    એક પંથ ને દો કાજ; એક સાથે બે કામ સાધવાં.