એક પાણ ઓછી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક પાણ ઓછી

  • 1

    પોણા આઠ; બાયલું; ઢંગધડા વિનાનું.