એક પાયો ઓછો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક પાયો ઓછો હોવો

  • 1

    જરા ગાડું–દાધારંગું હોવું.