એક ભવમાં બે ભવ કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક ભવમાં બે ભવ કરવા

 • 1

  ધર્મભ્રષ્ટ થવું; વટલાવું; નાતબહાર થવું.

 • 2

  નાતરું કરવું.

એક ભવમાં બે ભવ કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક ભવમાં બે ભવ કરવા

 • 1

  પતિ પ્રત્યે બેવફાઈ કરવી.

 • 2

  ધર્માતરથી કે અનીતિથી કુલાચાર તોડવો.

 • 3

  બીજું લગ્ન કરવું. (સ્ત્રીએ).