એક મ્યાનમાં બે તલવાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક મ્યાનમાં બે તલવાર

  • 1

    એક જ ક્ષેત્રમાં બે સત્તાનો દોર કે ચલણ.