એક હાથમાં ગોળ અને બીજા હાથમાં ઘી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક હાથમાં ગોળ અને બીજા હાથમાં ઘી

  • 1

    દૂધમાં ને દહીંમાં; બંને પક્ષમાં; બેઉ બાજુની ઢોલકી (મક્કમતા કે નિશ્ચયનો અભાવ બતાવે છે) યા ખંધાઈની કુનેહ.