એઠું પાણીએ છાંટે તેવું નથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એઠું પાણીએ છાંટે તેવું નથી

  • 1

    ઘણું જ કંજૂસ.