એદીનો અખાડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એદીનો અખાડો

  • 1

    એદીખાનું.

  • 2

    આળસુનો પીર.