એમ ને એમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એમ ને એમ

  • 1

    જેમ હોય તેમ; વગર ફેરફારથી.