એરણની ચોરી ને સોયનો ડામ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એરણની ચોરી ને સોયનો ડામ

  • 1

    ગેરન્સાફ; અન્યાય.