ઓકરેડીર્ડરચેક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓકરેડીર્ડરચેક

  • 1

    એક પ્રકારનો ચેક (જેનાં નાણાં તે લાવનારને અપાય, એવી સહી જરૂરી હોય છે.).