ગુજરાતી

માં ઓડનું ચોડ વેતરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઓડનું ચોડ વેતરવું1ઓડનું ચોડ વેતરવું2

ઓડનું ચોડ વેતરવું1

  • 1

    ઓડનું ચોડ કરવું; સાવ ઊંધું કે વિચિત્ર કરી મૂકવું.

ગુજરાતી

માં ઓડનું ચોડ વેતરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઓડનું ચોડ વેતરવું1ઓડનું ચોડ વેતરવું2

ઓડનું ચોડ વેતરવું2

  • 1

    ઊંધું મારવું; બગાડવું.