ઓડનું ચોડ વેતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓડનું ચોડ વેતરવું

  • 1

    ઓડનું ચોડ કરવું; સાવ ઊંધું કે વિચિત્ર કરી મૂકવું.

ઓડનું ચોડ વેતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓડનું ચોડ વેતરવું

  • 1

    ઊંધું મારવું; બગાડવું.