ઓડને ઠેકાણે ચોડ વેતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓડને ઠેકાણે ચોડ વેતરવું

  • 1

    ઓડનું ચોડ કરવું; સાવ ઊંધું કે વિચિત્ર કરી મૂકવું.