ઓરડાનું ધન ઓટલે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓરડાનું ધન ઓટલે આવવું

  • 1

    ઘરની દોલતનો દેખાવ કે ઠઠારો કરવો.