ઓરશિયા જેવું સાફ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓરશિયા જેવું સાફ

  • 1

    સીધું સપાટ.

  • 2

    લાક્ષણિક નિવઁશ; સંતતિરહિત.