ઓ મા રે! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓ મા રે!

  • 1

    ઓરે! એવો દુઃખ કે ભયની અરેરાટીનો ઉદ્ગાર.