ગુજરાતી

માં કંઈકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કંઈક1કંઈક2કંઈક3

કંઈક1

વિશેષણ

 • 1

  કશુંક; કાંઈક [નિશ્ચયાર્થ ને હકારાર્થમાં વપરાય].

સર્વનામ​

 • 1

  કશુંક; કાંઈક [નિશ્ચયાર્થ ને હકારાર્થમાં વપરાય].

ગુજરાતી

માં કંઈકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કંઈક1કંઈક2કંઈક3

કંઈક2

વિશેષણ

 • 1

  કેટલુંક; થોડુંક.

સર્વનામ​

 • 1

  કેટલુંક; થોડુંક.

ગુજરાતી

માં કંઈકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કંઈક1કંઈક2કંઈક3

કંઈક3

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  ક્યાંક.