ગુજરાતી

માં કંઈકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કંઈક1કંઈક2

કંઈક1

વિશેષણ & સર્વનામ​

  • 1

    કશુંક; કાંઈક [નિશ્ચયાર્થ ને હકારાર્થમાં વપરાય].

ગુજરાતી

માં કંઈકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કંઈક1કંઈક2

કંઈક2

વિશેષણ & સર્વનામ​

  • 1

    કેટલુંક; થોડુંક.

ગુજરાતી

માં કંઈકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કંઈક1કંઈક2

કંઈક

અવ્યય

  • 1

    ક્યાંક.