કૂકડીનું મોં ઢેફલે રાજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂકડીનું મોં ઢેફલે રાજી

  • 1

    નાના મણસને થોડેથી સંતોષ થાય.