ગુજરાતી માં કચ્ચરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કચ્ચર1કચ્ચર2

કચ્ચર1

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    એક વનસ્પતિ.

ગુજરાતી માં કચ્ચરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કચ્ચર1કચ્ચર2

કચ્ચર2

વિશેષણ

  • 1

    કચરાઈ-છૂંદાઈ ગયું હોય એવું.

  • 2

    લોહી ન નીકળ્યું હોય પણ અંદરથી સખત ઈજા થઈ હોય એવું.

મૂળ

જુઓ કચરવું