ગુજરાતી

માં કજિયો વેચાતો લેવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કજિયો વેચાતો લેવો1કજિયો વેચાતો લેવો2

કજિયો વેચાતો લેવો1

  • 1

    જાણી જોઈને તકરારમાં પડવું.

ગુજરાતી

માં કજિયો વેચાતો લેવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કજિયો વેચાતો લેવો1કજિયો વેચાતો લેવો2

કજિયો વેચાતો લેવો2

  • 1

    કોઈનું ઉપરાળું લઈ લડવું.

  • 2

    વગર કારણે કજિયો વહોરવો.