કૂટી ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂટી ખાવી

  • 1

    બાજીમાં સોકટીને પકડી પાડી તેને રમતમાંથી બાતલ કાઢવી.