કઠણ છાતીનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કઠણ છાતીનું

  • 1

    દુઃખ કે સંકટ ખમી શકે તથા તેની સામે થઈ શકે તેવું.